Termíny revízii


Lehoty vykonávania pravidelnej revízie elektrického zariadenia a bleskozvodu

 

Vyhláška MPVaR SR č. 508/2009 Z. z.,

 

Elektrické inštalácie

Lehoty revízií elektrických inštalácií podľa druhu objektu 

Druh objektu a zariadeniaRevízia
Murovaná obytná a kancelárska budova5 rokov
Škola, materská škola, jasle, hotel a iné ubytovacie zariadenie, rekreačné stredisko3 roky
Výšková budova, ktorej výška od najvyššieho poschodia obývaného alebo inak používaného osobami po úroveň zeme je pre obytnú budovu väčšia ako 50 m a pre inú budovu väčšia ako 30 m a objekty a priestory určené na zhromažďovanie viac ako 250 osôb, napríklad kultúrne a športové zariadenie, obchodný dom, stanica hromadnej dopravy 2 roky
Objekt zhotovený z horľavých materiálov so stupňom horľavosti C, D, E a F 2 roky
Pojazdný a prevozný prostriedok1 rok
Dočasná elektrická inštalácia 0,5 roka

Lehoty revízií elektrických inštalácií podľa vonkajšieho vplyvu a druhu prostredia 

Vonkajšie vplyvyDruh prostrediaRevízia
AA4základné5 rokov
AA5normálne5 rokov
AA1 až AA3studené3 roky
AA6horúce3 roky
AB s relatívnou vlhkosťou trvalo nad 80 %vlhké3 roky
AD3 až AD8mokré1 rok
AF3so zvýšenou koróznou agresivitou3 roky
AF4s extrémnou koróznou agresivitou1 rok
AE5 a AE6prašné s nehorľavým prachom3 roky
AG2, AG3, AH2, AH3s otrasmi2 roky
AL2s biologickými škodcami3 roky
BE2pasívne s nebezpečenstvom požiaru2 roky
BE3pasívne s nebezpečenstvom výbuchu2 roky
AA7, AB7, AD3, AD4, AE4, AF2, AN3vonkajšie4 roky
AD2, AN2pod prístreškom4 roky

 


Ochrana pred bleskom

Lehoty revízií el. zariadenia a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny – bleskozvodu podľa druhu objektu a zariadenia

Druh objektu a zariadenia Revízia
Hladina ochrany I  /nemocnice,banky,stanice mobil.operátorov,elektrárne,vodárne/

Hladina ochrany II /školy, supermakety, katedrály/

2
Hladina ochrany III /obytné domy, rodinné domy, poľnohospodárske objekty/

Hladina ochrany IV /objekty a haly bez výskytu osôb a vnútorného vybavenia/

4
Objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu1

 


Elektrické spotrebiče

Rozdelenie elektrických spotrebičov podľa spôsobu používania

Skupina ASpotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu užívateľovi.
Skupina BSpotrebiče používané vo vonkajšom priestore (na stavbách, v záhradách).
Skupina CSpotrebiče používané pri priemyselnej a remeselnej činnosti vo vnútorných priestoroch.
Skupina DSpotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch (školy, hotely, kluby, atď.).
Skupina ESpotrebiče používané pri administratívnej činnosti.

Rozdelenie elektrických spotrebičov podľa typu

Držané v rukePrenosné spotrebiče určené na to, aby boli behom normálneho používania držané v ruke.
PrenosnéSpotrebiče, ktorými sa pri práci manipuluje alebo iné než pripevnené spotrebiče o hmotnosti menšej než 18 kg.
NeprenosnéSpotrebiče, ktoré nie sú prenosné alebo spotrebiče, ktoré sú pripevnené.
PripevnenéSpotrebiče, ktoré sú určené na používanie, keď sú pripevnené k podložke alebo iným spôsobom zaistené na určitom mieste.

Lehoty revízií elektrických spotrebičov podľa normy STN 33 1610 

SkupinaDržané v rukePrenosnéNeprenosné a pripevnené
kontrolarevíziakontrolarevíziakontrolarevízia
AVždy pred vydaním užívateľovi
Bpred
použitím
1 x za 3 mesiacepred
použitím
1 x za 3 mesiacepred
použitím
1 x za 6 mesiacov
Cpred
použitím
1 x za 6 mesiacovpred
použitím
1 x za 12 mesiacovpred
použitím
podľa STN 331500
D1 x za týždeň1 x za 12 mesiacov1 x za mesiac1 x za 12 mesiacov1 x za 3 mesiacepodľa STN 331500
E1 x za mesiac1x za 12 mesiacov1 x za 6 mesiacov1 x 24 mesiacov1 x za 12 mesiacovpodľa STN 331500

 


Elektrické ručné náradie

Rozdelenie elektrického náradia podľa spôsobu používania

Skupina AS náradím sa pracuje len občas (do 100 prevádzkových hodín ročne).
Skupina BS náradím sa pracuje často a krátko (100 až 250 prevádzkových hodín ročne).
Skupina CS náradím sa pracuje často a dlhšie (nad 250 prevádzkových hodín ročne).

Lehoty revízií elektrického ručného náradia podľa normy STN 33 1600 

SkupinaTrieda ochranyRevízia
AI6 mesiacov
II a III12 mesiacov
BI3 mesiacov
II a III6 mesiacov
CI2 mesiacov
II a III3 mesiacov